WETTELIJKE VERMELDINGEN

 

PHYSIOMER heeft de website http://www.physiomer.com opgericht ter informatie en voor het persoonlijke en privégebruik van internetgebruikers.
Elke persoon die de website bezoekt, verbindt zich ertoe om deze algemene gebruiksvoorwaarden, die voor bepaalde diensten kunnen worden aangevuld met specifieke voorwaarden, na te leven.
PHYSIOMER behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en ook de algemene voorwaarden, om het even wanneer te wijzigen en te updaten. Deze wijzigingen en updates zijn geldig voor de gebruiker, die bijgevolg regelmatig deze rubriek moet nalezen om de geldende algemene voorwaarden te controleren.
 

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN :

Deze website is een origineel werk dat wordt beschermd door het auteursrecht en meer in het algemeen door de Wet op de Intellectuele eigendom. De documenten, van welke aard ook (meer in het bijzonder foto's, tekeningen, schema's, teksten, slogans, audiovisuele films, geluidsberichten) die op deze site staan, zijn eigendom van PHYSIOMER of van elke andere partij die PHYSIOMER de toestemming heeft gegeven om ze op onze website te plaatsen.
De naam 'PHYSIOMER' en het logo zijn gedeponeerde merken en/of originele werken die worden beschermd door het auteursrecht en eigendom van de firma PHYSIOMER.
De website kan merken bevatten die toebehoren aan derden met wie PHYSIOMER een overeenkomst of licentie heeft afgesloten.
In alle gevallen zijn het citeren, de reproductie en weergave van de werken van alle aard (meer in het bijzonder foto's, tekeningen, schema's, teksten, slogans, audiovisuele films en geluidsberichten) en van de op deze website voorgestelde merken enkel toegestaan voor persoonlijk en privégebruik door de gebruiker van de website. Zijn overigens toegestaan: gedeeltelijke reproducties (extracten en korte citaten) in overeenstemming met de bepalingen uit artikel L122-5 van de Wet op de Intellectuele Eigendom.
Geen enkele vorm van reproductie of weergave van deze website, inclusief met behulp van uittreksels, is toegestaan voor publicitaire of commerciële doeleinden; elk dergelijk gebruik zonder de toestemming van PHYSIOMER zou een vervalsing zijn.
De hierboven beschreven verplichtingen gelden niet voor journalisten en persuitgevers: PHYSIOMER stelt hen iconografische documenten en persdossiers ter beschikking, die ze mogen raadplegen, reproduceren en vrij weergeven om hun artikels en persuitgaven te illustreren. Deze documentatie is beschikbaar via de tab 'Pers'.
 

2. RECHTEN OP AFBEELDING – PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

De personen van wie een afbeelding op de website staat (hetzij in de vorm van een foto, hetzij in de hier gepubliceerde films) hebben hun toestemming gegeven voor het gebruik van hun afbeelding in het kader van onze website.
Geen enkele vorm van reproductie, weergave of gebruik op welke manier dan ook van deze foto's en films door gebruikers van de website is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PHYSIOMER, die de betreffende personen hiervan zelf op de hoogte zal brengen.
 
 

3. VERBOD OP DE PUBLICATIE VAN ILLEGALE INHOUD

De gebruikers van deze website en in het bijzonder diegene die inhoud zouden posten (tekst en/of beeld) in de persoonlijke rubriek die hen ter beschikking wordt gesteld, of diegene die eventueel zouden deelnemen aan een door PHYSIOMER geopend discussieforum, mogen geen illegale inhoud (tekst en/of beeld) publiceren. Dit is een schending van de wet van 21 juni 2004 en van het Strafwetboek, en in het bijzonder elke inhoud die een aantasting is op de persoon van minderjarigen, racistische, beledigende, het privéleven van een ander bedreigende of obscene inhoud. In overeenstemming met de geldende wetgeving en met de bepalingen uit het Strafwetboek is PHYSIOMER verplicht om elk gedrag of elke inhoud van die aard aan te geven bij de rechterlijke autoriteiten.
Als een gebruiker van deze website PHYSIOMER wil waarschuwen voor de aanwezigheid van – volgens de bepalingen hierboven als illegaal beschouwde inhoud – vragen wij hem/haar een e-mail te sturen naar contact@physiomer.com en deze met ontvangstbevestiging te versturen naar het volgende adres:

Laboratoire de la Mer
Z.A.C. La Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo, Frankrijk

 

 

4. PERSOONSGEGEVENS


4.1 Bepalingen gemeenschappelijk voor alle internetgebruikers:

Bij het navigeren op deze website en naargelang de bezochte pagina's kunnen internetgebruikers PHYSIOMER persoonlijke gegevens over henzelf doorgeven. Het doorgeven van deze gegevens of informatie is facultatief. De op deze manier verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor PHYSIOMER en voor de deelhebbers van de organisatie voor analyse of onderzoek en, als het formulier voor dit gebruik bestemd is, om te antwoorden op vragen van internetgebruikers, of – en dit zal geval per geval worden gepreciseerd – voor de verwerking van de aangeboden spelletjes of promotieactiviteiten, indien van toepassing.
Met uitzondering van het hierboven vermelde gebruik zijn deze gegevens vertrouwelijk en zullen ze als dusdanig worden verwerkt. De gegevens zullen maximaal een jaar worden bewaard, of zolang nodig is om de games en de op de website aangeboden promotieactiviteiten uit te voeren.
In overeenstemming met de zogenaamde Wet 'Informatica en Vrijheden' nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikken personen die persoonsgegevens hebben doorgegeven over een recht op inzage, correctie en schrapping van deze gegevens. Ze kunnen dit recht gratis laten gelden door gebruik te maken van het hiervoor op de website voorziene formulier, dat moet worden gemaild naar contact@physiomer.com. De hierboven vermelde verzoeken moeten vergezeld zijn van een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening van de houder. Het verzoek moet ook het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. PHYSIOMER beschikt over een termijn van 2 (twee) maanden volgend op de ontvangst van het verzoek om de gevraagde gegevens door te geven, of ze aan te vullen of te schrappen, naargelang wat toepassing is.
In de hypothese dat de internetgebruikers in de formulieren hebben aanvaard om via e-mail informatie van PHYSIOMER en van deelhebbers van PHYSIOMER te ontvangen, beschikken de internetgebruikers om het even wanneer over de mogelijkheid om op die beslissing terug te komen, hetzij door te klikken op de hiervoor voorziene link onderaan de mails die ze ontvangen, hetzij door het versturen van een e-mail met als onderwerp 'Uitschrijven' naar het volgende adres: contact@physiomer.com
 

4.2 Specifieke bepalingen met betrekking tot minderjarigen

Om deze website te bezoeken en om zich op deze website in te schrijven, moeten minderjarigen verplicht de voorafgaande toestemming van hun ouders hebben verkregen. Daarom worden het e-mailadres en de gegevens van de ouders gevraagd aan jonge internetgebruikers in de voor hen voorbehouden rubrieken. Op basis van deze gegevens kunnen we controleren of de ouders wel degelijk toestemming aan hun kinderen hebben gegeven.
 

4.3 Informatica en vrijheid

In overeenstemming met artikel 6 van de Wet van 21/06/2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, zal de hostserviceprovider de verbindingsgegevens van gebruikers van de website bewaren. Ze vallen onder het beroepsgeheim en worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het vlak van persoonlijke gegevens als deze gegevens de identificatie van de gebruikers van de website mogelijk maken.

 

5. HYPERLINKS

De plaatsing van een hyperlink naar deze website vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van PHYSIOMER. Als u een hyperlink naar onze website wilt plaatsen, moet u bijgevolg contact opnemen met de verantwoordelijke van de website. PHYSIOMER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van websites die worden weergegeven met een hyperlink vanuit deze website en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de producten, de diensten enz. die op deze websites of vanuit deze websites worden aangeboden.
 

6. OPSLAAN VAN INFORMATIE OVER DE NAVIGATIE

Tijdens het navigeren op de website worden cookies in uw computer geïmplanteerd. Aan de hand van een cookie kunnen wij u niet identificeren: een cookie slaat wel informatie op in verband met de navigatie van uw computer op onze website (de pagina's die u hebt bekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat hebt gedaan, enz.) die wij kunnen lezen bij uw volgende bezoeken. Deze gegevens worden 3 maanden in uw computer bewaard.
U kunt deze informatie handmatig wissen, en wel als volgt:
Voor Microsoft Internet Explorer 7.0 en volgende:

 • In de menubalk het menu Tools kiezen;
 • In het pop-upmenu, Internetopties kiezen;
 • Klikken op de tab Vertrouwelijkheid;
 • Klikken op de knop Doorgaan in de rubriek Parameters;

In het venster Geavanceerde parameters voor vertrouwelijkheid controleren of de optie Automatisch beheer van cookies niet is aangevinkt.
Voor Firefox 3 en volgende:

 • In de menubalk het menu Tools kiezen;
 • In het pop-upmenu, Opties kiezen;
 • Klikken op het icoontje Privéleven;
 • Klikken op de knop Mijn sporen nu wissen … van de rubriek Privéleven;
 • De optie Cookies aanvinken in het venster Mijn sporen wissen en de knop Mijn sporen nu wissen aanklikken.

Voor Opera 6.0 en volgende:

 • Het bestandsmenu kiezen;
 • Klikken op de tab Voorkeuren;
 • Klikken op de tab Privéleven.

Voor Google Chrome:

 • Klikken op het icoontje;
 • In het pop-upmenu, Opties kiezen;
 • In het venster Opties van Google Chrome, de tab Geavanceerde opties kiezen;
 • In de rubriek Vertrouwelijkheid, bij de rubriek Parameters voor cookies, Alle cookies toestaan kiezen;
 • In het venster Cookies, klikken op de knop Verwijderen.

Wij wijzen u er wel op dat de toegang tot bepaalde diensten en rubrieken van de website kan veranderen of zelfs onmogelijk worden als u de cookies verwijdert.

7. INHOUD VAN DE WEBSITE

PHYSIOMER, alsook het bedrijf dat de website host, en meer in het algemeen elke onderneming die bijdraagt aan de ontwikkeling, de realisatie en het online plaatsen van deze website doen het mogelijke om de nauwkeurigheid en een regelmatige update van de op deze website aangeboden informatie te garanderen. PHYSIOMER en zijn gespecialiseerde dienstverleners behouden zich het recht voor om, om het even wanneer, de inhoud van de website te corrigeren en te wijzigen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
PHYSIOMER en zijn dienstverleners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten hun controle vallen en voor schade die eventueel zou kunnen zijn toegebracht aan internetgebruikers, hun technische omgeving en meer in het bijzonder hun computers, software, materiaal, netwerken (zoals modems of telefoons) en al het materiaal dat wordt gebruikt om de website te bezoeken of te gebruiken.
 

8. TOEPASSELIJK RECHT


Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Als de uitgever van de website internetgebruikers voorstelt om deel te nemen aan spelletjes of wedstrijden, zouden die ook onder de Franse wet vallen en gericht zijn aan een publiek dat in Frankrijk woont, behoudens andersluidende bepaling, gepreciseerd in het spel- of wedstrijdreglement.
In geval van geschillen over de interpretatie van de Algemene gebruiksvoorwaarden, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.
 
Fotocredit: istockphoto, Fotolia, Masterfile, Getty Images.